Statut Fundacji

Statut Fundacji

Rozdział  I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Truskawkowe Pola, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jacka Winckiewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 stycznia 2021 roku, w Kancelarii Notarialnej w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 29 lok.23, repertorium A nr 44/2021, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Dębe, gmina Lubasz. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może realizować samodzielne i wspólne projekty, a także pozyskiwać środki ze wszelkich źródeł samodzielne lub we współdziałaniu z innymi organizacjami, instytucjami państwowymi i osobami trzecimi fizycznymi i prawnymi, może także tworzyć jednostki terenowe, zakładać lub przystępować do już istniejących spółek prawa handlowego lub innych podmiotów, w tym stowarzyszeń i fundacji, których cele działalności będą urzeczywistniały cele statutowe Fundacji.
 4. Fundacja całość dochodu przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 5. Ministrem właściwym jako organ sprawujący nadzór jest minister właściwy ds. środowiska.

Rozdział II . Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celami Fundacji są:

a. rozwój ekoosady Truskawkowe Pola w miejscowości Dębe poprzez wspieranie lokalnej społeczności.

b. wspomaganie zrównoważonego rozwoju i procesów regeneratywnych w trosce o Ziemię, ludzi i sprawiedliwy podział zasobów.

2. Cel określony powyżej będzie osiągany w ramach działalności statutowej Fundacji, dotyczącej zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa i może być realizowany jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Pracę z ziemią, wodą, roślinami, grzybami i zwierzętami w harmonii z naturą.
 • Dążenie do samowystarczalności w zakresie żywienia, wody, energii i zaspokajania innych potrzeb życiowych,
 • Organizację i udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach, konferencjach, festiwalach i innych wydarzeniach tematycznie związanych z celami statutowymi,
 • Propagowanie idei projektowania permakulturowego, systemów regeneratywnych, budownictwa naturalnego, odnawialnych źródeł energii, bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju poprzez budowę i utrzymywanie struktur i systemów pokazowych,
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie działalności wydawniczej online i offline w zakresie celów statutowych,
 • Działalność rzecznicza w zakresie celów statutowych,
 • Organizację i wsparcie programów wolontariatu i staży w zakresie celów statutowych,
 • Działania wspierające aktywizację i rozwój społeczności lokalnych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i sieci je zrzeszających, wspólnot i grup nieformalnych oraz innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, ochrony środowiska i w różnych dziedzinach życia społecznego,
 • Działania służące wyrównaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działania edukacyjne, rekreacyjne i aktywizujące dla dzieci i młodzieży,
 • Współpracę lokalną i międzynarodową na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • Integrację z innymi ekowioskami i społecznościami intencjonalnymi o zbieżnych celach.
 • Inne działania pozwalające realizować cele statutowe Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 5

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji o wartości 5000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji mogą pochodzić ze wszelkich dopuszczonych prawem źródeł, w szczególności z:
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych oraz majątkowych uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
 6. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500,00 zł wymaga uprzedniej uchwały Zarządu – podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

§ 6

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność w kraju i za granicą innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi oraz realizować wspólne projekty i pozyskiwać wspólnie środki ze wszelkich źródeł wraz z innymi organizacjami, instytucjami państwowymi i osobami trzecimi.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszelkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej .

§ 7

 1. Majątek nie może być źródłem pożyczek ani zabezpieczeń tak dla członków organów Fundacji i ich rodzin, jak i pracowników czy ich krewnych bądź powinowatych.
 2. Majątek nie może być przekazywany zarówno członkom organów Fundacji, jak i ich bliskim na zasadach innych niż osobom postronnym, szczególnie gdy przekazywanie to jest bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji czy ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji czy ich bliscy.

§ 8

 1. Rada Fundacji może ustalić limity wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacją i pozostałej kadry Fundacji. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej nie mogą przekroczyć wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zatrudniając pracowników Fundacja winna kierować się celem integracji społecznej i zawodowej określonych kategorii osób (w tym w szczególności osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) wyrażonej poziomem zatrudnienia tych osób. Poziom i formy zatrudnienia osób, o których mowa w zd. 1 niniejszego punktu określi Zarząd Fundacji dążąc do zachowania proporcji w zatrudnieniu wynikających z aktualnej definicji przedsiębiorstwa społecznego.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Rady:
 2. Rada składa się z 2 do 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Pracami Rady kieruje Przewodniczący powołany przez Radę ze swego grona.
 3. Członków Rady powołuje Fundator.
 4. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady lub decyzją Fundatora.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej zebraniu.

§ 12

 1. Do kompetencji Rady należą:

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Fundator może działać w Zarządzie.
 3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu może określić Regulamin Pracy Zarządu.

§ 14

 1. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w wypadku niemożności działania inny członek Zarządu.
 2. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Rady lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.
 3. Członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
 4. W zakresie swoich kompetencji Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków, w tym Prezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby kierującej czasowo pracami Zarządu.
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

§ 16

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać wynagrodzenie z innych tytułów (w tym z umów cywilnoprawnych).
 2. W stosunkach i sporach z członkami Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady.

§ 17

 1. Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego Dyrektora.
 2. Do zadań Biura Fundacji należą:
 3. Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

Rozdział V. Zmiana Statutu

§ 18

 1. Zmiany statutu i celów statutowych może dokonać Zarząd, za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę.
 2. Zmiana statutu i celów statutowych następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu podjętej w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej zebraniu.

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie zrealizowania celów statutowych.
 2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały podejmowanej w obecności co najmniej 2/3 jego członków,
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub osoby wyznaczone przez Zarząd.
 4. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra.
 5. Majątek fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji wskazane w uchwale Zarządu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ⅔ jego członków, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.
 4. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, kompetencje zastrzeżone dla Fundatora w Statucie, wykonuje Rada.

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.

© 2024 Fundacja Truskawkowe Pola